ព័ត៌មានសាលា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាកន្លែងផ្តល់គុណភាពអប់រំល្អបំផុតជាមួយបរិស្ថានល្អ បរិក្ខាអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប សាខានីមួយៗនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់កូនលោកអ្នក។

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

១៤
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១
១៣
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និង​មត្តេយ្យសិក្សា
១១
ធ្នូ
-
១៣
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ​សិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
ធ្នូ
២០២៣
សិក្ខាសាលាស្ដីពីហេតុអ្វីត្រូវការការអប់រំ ថ្នាក់ទិ១០
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងប្រចាំខែធ្នូ​មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា​(គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
ធ្នូ
-
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
ធ្នូ
-
ធ្នូ
២០២៣
ពិធីស្ដាប់ព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម្មទេសនា