ព័ត៌មានសាលា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាកន្លែងផ្តល់គុណភាពអប់រំល្អបំផុតជាមួយបរិស្ថានល្អ បរិក្ខាអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប សាខានីមួយៗនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់កូនលោកអ្នក។

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

៣១
ធ្នូ
២០២៣
ឆ្លងឆ្នាំថ្មី
៣០
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា​​ ថ្នាក់ទី១០
២៨
ធ្នូ
២០២៣
ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនត្រីមាសទី២
២៥
ធ្នូ
២០២៣
ពិធីបុណ្យណូអ៊ែល
២៥
ធ្នូ
-
២៧
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
២១
ធ្នូ
-
២៣
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងប្រចាំខែធ្នូ​ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
២០
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់​ទី៥
១៦
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែធ្នូ ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្របើកម្រិតថ្នាក់)