ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

៣១
ធ្នូ
២០២៣
ឆ្លងឆ្នាំថ្មី
៣០
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា​​ ថ្នាក់ទី១០
២៨
ធ្នូ
២០២៣
ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនត្រីមាសទី២
២៥
ធ្នូ
២០២៣
ពិធីបុណ្យណូអ៊ែល
២៥
ធ្នូ
-
២៧
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
២១
ធ្នូ
-
២៣
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងប្រចាំខែធ្នូ​ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
២០
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់​ទី៥
១៦
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែធ្នូ ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្របើកម្រិតថ្នាក់)
១៤
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១
១៣
ធ្នូ
២០២៣
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និង​មត្តេយ្យសិក្សា
១១
ធ្នូ
-
១៣
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងសងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ​សិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
ធ្នូ
២០២៣
សិក្ខាសាលាស្ដីពីហេតុអ្វីត្រូវការការអប់រំ ថ្នាក់ទិ១០
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងប្រចាំខែធ្នូ​មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា​(គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
ធ្នូ
-
ធ្នូ
២០២៣
ប្រទ្បងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
ធ្នូ
-
ធ្នូ
២០២៣
ពិធីស្ដាប់ព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម្មទេសនា
៣០
វិច្ឆិកា
២០២៣
ដំណើរចុះកម្មសិក្សាថ្នាក់ទី6